HOÀNH PHI CÂU ??I ??C – L?U – QUANG (??u r?ng)

 • Fast Shipping

  Receive products in amazing time
 • Easy Returns

  Return policy that lets you shop at ease
 • Always Authentic

  We only sell 100% authentic products
 • Secure Shopping

  Your data is always protected

 48,000,000.00

1 in stock

Highlights

? ?Ch?t li?u: g? G?.
? ?Kích th??c:
+Cu?n th?: Dài: 200cm; R?ng: 90cm; Sâu: 5cm.
+Câu ??i: Dài: 193cm; R?ng: 28cm; Sâu: 3,5cm.

? ?B? hoành phi, cu?n th? câu ??i này có ý ngh?a là T? tiên bao ??i luôn s?ng v?i cái ??c làm ??u, tích ??c cho con cháu ??i sau loi theo t? ?ó mà gia t?c muôn ??i hi?n vinh: Phúc mãn ???ng niên t?ng phú quí.

? ?Ý ngh?a c?a 2 câu ??i c?a b? hoành phi, cu?n th?: ??c L?u Quang
“T? tông công ??c thiên niên th?nh
T? hi?u tôn hi?n v?n ??i vinh.”
D?ch:
“T? tiên công ??c ngàn n?m th?nh
Con cháu th?o hi?n muôn ??i vinh.”

Description

? ?Ch?t li?u: g? G?.
? ?Kích th??c:
+Cu?n th?: Dài: 200cm; R?ng: 90cm; Sâu: 5cm.
+Câu ??i: Dài: 193cm; R?ng: 28cm; Sâu: 3,5cm.

? ?Trong công cu?c công nghi?p hóa, hi?n ??i hóa ??t n??c, v?i m?t cu?c s?ng b?n b? và m?t m?i , nhi?u gia ?ình , dòng h? v?n còn m?t nét ??p truy?n th?ng ?ó là th? ph?ng t? tiên, giáo d?c truy?n th?ng, ??o lý “u?ng n??c nh? ngu?n”. V?n gi? ý ngh?a theo hoành phi câu ??i nhà th? h? c? th??ng th? hi?n tín ni?m ho?c l?i khuyên d?y ??i v?i con cháu h?u du? c?a gia t?c.
? ?Hoành phi câu ??i ??c – L?u – Quang (???) ???c hi?u theo nhi?u cách:
• Theo cách thong th??ng : ??c L?u Quang là ??c ?? t?a sáng muôn ??i, ??c t?t gi? mãi ánh sáng, hay ??c chan hòa ánh sáng… dù là hi?u theo ngh?a nào thì ngh?a g?c ? ?ây v?n là s? ca -ng?i ch? ??c – ?,l?u truy?n ch? ??c t?i muôn ??i sau, cháu con cùng h??ng Phúc ??c c?a t? tông mà h?ng th?nh.
? ?Tìm trên google: ??? ??c L?u Quang ???c gi?i ngh?a nh? “??c sáng muôn ??i”, “??c t?t gi? mãi ánh sáng”, “??c chan hòa ánh sáng”, v.v. Nh?ng l?i gi?i thích này xu?t phát t? ngh?a c?a ch? “ ? “ Quang là ánh sáng.
? ?Tra nhi?u T? ?i?n ti?ng Hán ??u không tìm th?y m?c t? ??? “??c L?u Quang”. Ch? riêng cu?n Hán ng? ??i t? ?i?n có m?c t? ???? ??c – H?u – L?u – Quang : ????“??c – H?u – L?u – Quang” ???c t? ?i?n c? gi?i thích là: “Nói ??c tr?ch cao d?y thì ?nh h??ng sâu r?ng, con cháu ???c h??ng phúc. Ngh?a này có xu?t x? t? sách “C?c L??ng truy?n – Hy Công n?m th? 15”: “Thiên t? l?p b?y mi?u, ch? h?u l?p n?m mi?u, ??i phu l?p ba mi?u, k? s? l?p hai mi?u, do ?ó ng??i ??c cao l?u truy?n r?ng, k? ??c b?c, m?ng l?u truy?n h?p”. ??c bi?t, sau gi?i thích ngh?a còn chú thêm: “? (quang) gi?ng ngh?a v?i ?(qu?ng)”.
? ?Nh? v?y : ??c – L?u – Quang không có ngh?a ánh sáng nh? thông th??ng mà có ngh?a là r?ng. Cho nên ?????c L?u Quang, có ngh?a là ??c tr?ch cao d?y, có ?nh h??ng sâu r?ng, con cháu nhi?u ??i ???c h??ng phúc ??c.

? ?Ý ngh?a c?a 2 câu ??i c?a b? hoành phi, cu?n th?: ??c L?u Quang
“T? tông công ??c thiên niên th?nh
T? hi?u tôn hi?n v?n ??i vinh.”
D?ch:
“T? tiên công ??c ngàn n?m th?nh
Con cháu th?o hi?n muôn ??i vinh.”

? ?B? hoành phi, cu?n th? câu ??i này có ý ngh?a là T? tiên bao ??i luôn s?ng v?i cái ??c làm ??u, tích ??c cho con cháu ??i sau loi theo t? ?ó mà gia t?c muôn ??i hi?n vinh: Phúc mãn ???ng niên t?ng phú quí.

 

0.0/5
0 reviews
0
0
0
0
0

There are no reviews yet.

Be the first to review “HOÀNH PHI CÂU ??I ??C – L?U – QUANG (??u r?ng)”

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

QR Code